Apie geriausius SM „Klevas“ sportininkus – SPAUDOJE

Sporto mokykloje „Klevas“ vykusios spaudos konferencijos metu buvo pagerbti geriausi 2016 m. žolės riedulio ir regbio sporto šakų atstovai. Jūsų patogumui pateikiame nuorodas į reportažus ir straipsnius žiniasklaidoje.

Artūro Staponkaus nuotrauka

 

Portalas „Etaplius“ (www.etaplius.lt Enrika Valančiūtė)

Šiaulių sporto mokykloje „Klevas“ – pakilios ir džiugios nuotaikos. Sveikinimo ir padėkos žodžiai skambėjo geriausiems šalies 2016 metų sportininkams – žolės riedulininkams ir regbininkams. Šiemet tarp geriausiųjų šių sporto šakų žaidėjų dominavo būtent šiauliečiai. 

STRAIPSNIS IR VIDEO

 

Dienraštis „Šiaulių kraštas“ (www.skrastas.lt Jurgita Juškevičienė)

Lie­tu­vos žo­lės rie­du­lio ir reg­bio bend­ruo­me­nė rin­ko 2016 me­tų ge­riau­sius spor­ti­nin­kus. Tarp jų – ne­ma­žas bū­rys šiau­lie­čių. Va­kar žo­lės rie­du­li­nin­kų ir reg­bi­nin­kų kal­vė­je Šiau­lių spor­to mo­kyk­lo­je „Kle­vas“ su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su me­tų ge­riau­siais žai­dė­jais ir jų tre­ne­riais.
Ant­rus me­tus iš ei­lės ge­riau­sių Lie­tu­vos žo­lės rie­du­li­nin­kų ti­tu­lai ati­te­ko Ra­mū­nei Pet­rauskai­tei („Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas“) ir Vai­do­tui Krin­ge­liui („Kle­vas-Šiau­liai“).

STRAIPSNIS

 

Šiaulių apskrities televizija (www.stv.lt Lina Galkuvienė) (Reportažas nuo 20.20 min.)

 

 

Leave a reply